Poštovana gospođo Mihajlović,

Obraćam Vam se ispred grupe udruženja „Brana“, potpisnica Apela za punu primenu Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i zaštitu prava građana na punu i blagovremenu informisanost o stanju životne sredine, koji je predat Ministarstvu 14. septembra 2012.

Naime, u listu Polimlje, 1. januara 2013. objavljena je informacija o održavanju javne rasprave i prezentacije Studije o proceni uticaja projekata izgradnje hidroenergetskih objekata Brodarevo 1 i Brodarevo 2. Javna rasprava će se održati u Beogradu, 9. januara 2013.

U vezi sa najavljenom javnom raspravom ljubazno Vas molim da nam odgovorite na sledeća pitanja:

– Zašto je javna rasprava o pomenutoj studiji ponovo pokrenuta iako je Ministar javno izjavila da će procedura biti suspendovana zbog neregularnosti? Šta je Ministarstvo u međuvremenu učinilo kako bi neregularnosti bile otklonjene? Zašto predmetna studija nije dostupna zainteresovanoj javnosti u elektronskoj formi?

– Kako je moguće da je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine najavilo javnu raspravu 1. januara (neradni dan i vreme praznika) a prihvatilo da javna rasprava bude održana 9. januara, iako član 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu nalaže da se „javna rasprava može održati najranije 20 dana od dana obaveštavanja javnosti“?
– Kako je moguće da je javna rasprava zakazana u Beogradu, u zgradi Privredne komore Beograda (koja zvanično ne radi do 14. januara) kada Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu u članu 3.predviđa da „se studija o proceni uticaja mora izložiti i u prostoriji organa lokalne samouprave na čijoj se teritoriji planira izvođenje projekta ako saglasnost na studiju o proceni uticaja izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine“?
– Zbog čega je za mesto održavanja javne rasprave izbran Beograd, a ne Vranje ili Mali Iđoš, kada se pomenuti hidroenergetski objekti grade na teritoriji opštine Prijepolje? Da li to državne institucije priznaju da nisu u stanju da sprovode zakone na celoj teritoriji Republike Srbije?
– Zašto pojedinci i udruženja koj su podnela primedbe na Studiju o proceni uticaja, i koje su zakonski legitimisane kao zainteresovana javnost, nisu pismeno obavešteni o održavanju javne rasprave?
– Da li je ovo grubo ignorisanje javnosti način na koji Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine namerava da vodi energetsku politiku Republike Srbije?

Sa dubokim žaljenjem ukazujemo da je ovaj postupak Ministarstva u suporotnosti sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu i Arhuskom konvencijom te molimo Ministra da hitno reaguje i zaustavi proceduru koja može doneti veliku štetu ugledu Republike Srbije i ugroziti započete reforme u oblasti energetike u Republici Srbiji.

S poštovanjem,
Mirko Popović,
Neformalno udruženje Brana