Udruženje građana “Komšija” je uz podršku grada Novog Sada i NIS -a, pokrenulo  veliku akciju prikupljanja sijaličnog, električnog i elektronskog otpada na teritoriji grada Novog Sada i prigradskih naselja.

RAZLOZI:

Član 50 i 51 Zakona o upravljanju otpadom smatra da je sijalični, električni i elektronski otpad OPASAN OTPAD. Isti je najstrože zabranjeno bacati u kontejnere sa komunalnim otpadom, već se isti mora odvojeno čuvati i predati ovlašćenom sakupljaču na daljnji tretman. Sakupljač je u zakonskoj obavezi da pravnom licu izda odgovarajuću dokumentaciju o prijemu.

Na teritoriji grada Novog Sada trenutno se prikupi i uputi na reciklažu samo 5% (pet procenata) sijaličnog i 25 % (dvadeset pet procenata)  EE otpada.

Usled velikog procenta žive, olova, kadmijuma, šestovalentnog hroma i više vrsti teških metala, ovaj otpad je izuzetno štetan za prirodnu sredinu, posebno za vodotokove (kako nadzemne, tako i podzemne) te nam je zajednički zadatak HITNO povećanje legalno prikupljenog i bezbedno recikliranog opasnog otpada.

UG “KOMŠIJA” punih deset godina brine o deci i prirodi. Odlukom nadležnih Pokrajinskih organa, ovlašćeni je sakupljač neopasnog i opasnog otpada.

Posedujemo kontejner na točkovima (donacija firme BOŽIĆ i SINOVI iz Pančeva) sa kojim možemo doći na vašu adresu i u skladu sa važećim zakonom preuzeti reciklabilni otpad.

Akciju “NE BACAJ RECIKLIRAJ – POZOVI 064 310 13 15″ sprovodimo pune četiri godine i do sad je učestvovalo oko 25 000 građana.