Pozivamo Vas da dana 04. oktobra 2013. godine u Novom Sadu, učestvujete na 5. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI EKOTURIZMA na temu – “POTENCIJALI ZA RAZVOJ AVANTURISTIČKOG TURIZMA U SRBIJI”.

5njt7cv8slk2v3ymx2no

Zašto avanturistički turizam!

Avanturistički turizam je vid turizma specifičnih ili posebnih interesa i može biti bilo koja aktivnost turista koja uključuje dve od sledeće tri komponente: fizičku aktivnost, kulturnu razmenu ili interakciju i kontakt sa prirodom.
Avanturistički turizam u Srbiji je tek u razvoju. Loša ekonomska situacija i izolovanost zemlje devedesetih godina su uticali na to da se ekstremni sportovi kasnije pojave kod nas. U Zakonu o turizmu avanturistički turizam nije definisan tj. ne postoji. Potrebno je da se na domaćem tržištu poveća svesnost o samom proizvodu, kao i o aktivnostima posebnih interesa koje mogu da se koriste u sklopu ovog proizvoda. Nema dovoljno informacija o vrstama avanturističkog turizma, ponuda je fragmentirana i mali broj turističkih agencija ima u ponudi ovakvu vrstu aranžmana.
Avanturistički turizam postaje sve popularniji u svetu, pozitivno utiče na ljude, okolinu i ekonomski rast. Sve je više turističkih destinacija koje žele da razvijaju upravo ovaj vid turizma i zbog toga postoji potreba da se postave principi koji mogu poslužiti kao smernice za održivi razvoj. Ova konferencija upravo ima to za cilj.
Konferencija je namenjen svima koji se direktno ili indirektno bave tematikom ekoturizma: od samih učesnika, poslovnih udruženja, nevladinih udruženja, državne uprave, lokalne samouprave, turističkih organizacija pa sve do naučnih i stručnih institucija.

Priјаvа rаdоvа i slаnjе sаžеtаkа i klјučnih rеči nајkаsniје 31.8.2013.
Оbаvеštеnjе о prihvаćеnim rаdоvimа аutоri ćе dоbiti dо 5.9.2013.
Prоgrаm kоnfеrеnciје bićе оbјаvlјеn nа vеb sајtu EKOTURIZAM SRBIJA dо 16.9.2013.
Prihvаćеnе cеlе rаdоvе trеbа dоstаviti nајkаsniје dо 16.9.2013.
Rеgistrаciја је оtvоrеnа do 20.9.2013.

Kotizacija
Domaći učesnici
50 €
Strani učesnici
100 €
Kоtizаciја zа studente
20 €