Kisela kiša je termin koji se odnosi na mešavinu suvog i vlažnog atmosferskog taloga koji sadrži veću količinu azotne i sumporne kiseline. One nastaju i od prirodnih uzročnika, kao što su vulkani i trula vegetacija, i od uzročnika za koje je kriv ljudski faktor, i pre svega su to emisije sumpor dioksida i azotnih oksida koje su nastale od sagorevanja fosilnih goriva. Kisela kiša nastaje kada ti gasovi reaguju u atmosferi sa vodom, kiseonikom i drugim hemijskim jedinjenjima sa kojima formiraju različita kisela jedinjenja. Rezultat je blagi rastvor sumporne kiseline i azotne kiseline. Te kiše postepeno truju jezera i vodene tokove, i time ugrožavaju životinjski i biljni svet.