Predmet konkursa je dodela finansijskih sredstava za realizaciju projekata na temu „OZONSKI OMOTAČ – UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU I ZDRAVLjE LjUDI“ koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva koja se bave pitanjima zaštite životne sredine.

Cilj javnog konkursa:
Jačanje javne svesti o značaju i zaštiti ozonskog omotača, sa posebnim osvrtom na uticaj na zdravlje stanovništva.

Opredeljena sredstva:
Ukupan iznos opredeljenih sredstava za projekte po ovom konkursu iznosi  3.200.000,00 dinara (trimilionadvestotoinehiljada) dinara. Realizacija odabranih  projekata biće finansirana najviše sa 800.000,00 (osamstotinahiljada) dinara po  projektu.
Odabrane projekte finansira UNIDO (donator), iz sredstava Multilateralnog fonda uz  Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, u okviru projekta  Institucionalnog jačanja.
Donator zadržava pravo da planirana sredstva delimično ili potpuno ne dodeli, ukoliko kvalitet predloženih projekata ne bude zadovoljavajući, odnosno ako ne budu ispunjeni svi navedeni uslovi.
U zavisnosti od toga da li su sve ili samo neke od predloženih aktivnosti direktno povezane sa temom i ciljevima projekta, donator i Ministarstvo zadržavaju pravo da odabrane projekte finansiraju u celosti ili delimično.

Rok za podnošenje prijava je: 17. mart 2014. godine

Više na sajtu Ministarstva